Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Het belang van een roadmap

voor jouw IAM-project

Ontdek de voordelen én ons stappenplan voor een succesvolle aanpak

In dit digitale tijdperk is een goed Identity and Access Management (IAM) onmisbaar. We willen cybercriminelen immers geen kans geven om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk en gevoelige data. IAM is een essentieel framework om grip te houden op gebruikersrechten en toegangscontrole van de mensen binnen de organisatie. 

Ga je voor het eerst aan de slag met een IAM-project? Of ben je al eens eerder een traject gestart, maar is dit mislukt? Het goed optuigen van een project voor IAM blijkt voor veel organisaties een grote uitdaging. En er gaat dan ook veel mis. Gebrekkige besluitvormingsprocessen, het ontbreken van duidelijke prioriteiten en doelstellingen en weerstand binnen de organisatie zijn slechts enkele van die oorzaken. Dat is geen reden om er niet aan te beginnen.

Er is aandacht, tijd, kennis en budget nodig om een IAM-project te doen slagen. Het project moet op de juiste wijze worden ingericht en de juiste mensen moeten erbij betrokken worden. Om ervoor te zorgen dat jouw IAM-project wél slaagt en draagvlak heeft binnen de organisatie, stelt je een roadmap op. In deze blog lees je meer over wat een roadmap is, de voordelen ervan en hoe je een goede IAM-roadmap opstelt.

Meer weten?
Bel met David Douwstra
070 327 7281

Een IAM-roadmap als gids

Het maken van een roadmap is een belangrijke eerste stap om jouw organisatie te helpen de volledige voordelen van IAM te benutten. Maar wat bedoelen we hier nu precies hiermee? Een roadmap is een strategisch plan waarin je aangeeft wanneer je welke mijlpalen bereikt om zo de doelen van het IAM-project op tijd te behalen. Maar het is geen projectplanning die tot in detail is uitgewerkt. Een roadmap is een strategische tijdlijn die als leidraad voor het project dient. Het heeft de vorm van een visuele weergave en is daarom voor iedereen gemakkelijk te begrijpen.

Vergelijk een IAM-project eens met een wandeling in de natuur. Net als bij een wandeling heb je een routekaart (map) nodig om te bepalen waar je naartoe wilt. Ook vind je op een routekaart belangrijke knooppunten en tussenstops. Met deze routekaart plan je de lengte van jouw wandeling, de richting en rustpunten.

Daarnaast is het handig om een gids te hebben. Een gids heeft namelijk ervaring met de verschillende routes en weet waar je onderweg rekening mee moet houden. Verder is een gids op de hoogte van de laatste stand van zaken. In het geval van een IAM-project is de routekaart jouw roadmap en de gids jouw IAM-implementatiepartner.

Doelstellingen van een roadmap

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van de roadmap is het formuleren van specifieke doelstellingen. Deze doelen worden namelijk bereikt door de inspanningen die zijn beschreven in de roadmap. Kortom, het zijn de resultaten die jouw organisatie wilt behalen met het IAM-project. Doelen zorgen bovendien voor onderlinge verbinding tussen de verschillende stakeholders van het project en voor draagvlak. Dit zijn zes doelen die je met een roadmap kunt bereiken:

 1. Inzicht verkrijgen in de processen, technologieën en gegevens die momenteel worden gebruikt voor toegangsbeheer.
 2. Huidige processen en het beleid ten opzichte van IAM evalueren.
 3. Belangrijke kansen op het gebied van IAM identificeren.
 4. Een goed onderbouwde keuze maken voor een IAM-oplossing en implementatieaanpak.
 5. Risico’s beperken en IAM optimaliseren.
 6. Een visie op toekomstige mogelijkheden van IAM aan de stakeholders presenteren en best practices delen.

Drie voordelen van een IAM-roadmap

De roadmap koppelt jouw bedrijfsstrategie aan die van de IT-afdeling. Die brug tussen de business en de IT zorgt voor betere resultaten van het IAM-project. De roadmap is dan ook een hulpmiddel om de toegevoegde waarde van de oplossing voor alle afdelingen te laten zien. Hieronder bespreken we drie belangrijke voordelen die een roadmap je oplevert.

Voordeel 1: betrokken stakeholders

Het opstellen van een roadmap is niet alleen een bezigheid voor IT’ers. Het raakt namelijk ook de business, zowel de processen als het beleid, dus niet alleen de technologie. Uit ervaring blijkt dat het IAM-project een team nodig heeft dat bestaat uit verschillende stakeholders  vanuit de hele organisatie. En dit zijn de manieren waarop je hun betrokkenheid bij de roadmap stimuleert:

 • Plan een kick-off sessie om alle stakeholders zo vroeg mogelijk te betrekken bij het project. Dit is de eerste gelegenheid om jouw visie te delen en draagvlak voor het IAM-plan op te bouwen.
 • Organiseer interviews en workshops. Deze stimuleren namelijk de onderlinge samenwerking en vergroten de participatie van de belangrijkste stakeholders. Luister naar hun problematiek en laat ze de kansen en voordelen zien van IAM.
 • Zorg voor een goede samenwerking. Dit vergroot de verbinding van de stakeholders met het proces. Ze worden actieve deelnemers en hebben de mogelijkheden om verbeteringen door te voeren, waardoor ze samen bijdragen aan het resultaat.
 • Communiceer het IAM-plan met alle stakeholders door de roadmap met hen te delen. Naast dat ze input en begeleiding kunnen geven, is deze informatie ook handig voor hun eigen planning.

Voordeel 2: duidelijke IAM-behoeften en prioritering

Prioritering van vraagstukken is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van een effectieve roadmap. Het zorgt ervoor dat je de schaarse tijd en middelen op de juiste manier inzet en je kunt je concentreren op de quick wins. Door het stellen van prioriteiten wordt de effectiviteit van een investering geoptimaliseerd. Een IAM-roadmap helpt hierbij door hiaten en afhankelijkheden in het implementatieplan bloot te leggen. Die kun je dan tijdig aanpakken, voordat ze een probleem worden.

Bij het opstellen van de roadmap wordt er niet alleen gekeken naar de technologieën en benodigde features, er wordt ook rekening gehouden met de kwaliteit van data. Is duidelijk welke gegevens nodig zijn voor IAM en zijn die gegevens beschikbaar en up-to-date? Inzicht kan aantonen of je aanpassingen moet doen aan de brongegevens om ervoor te zorgen dat je werkt met kwalitatieve data om de IAM-tools te voeden. Omdat dit op tijd gebeurt, is er voldoende ruimte voor de stakeholders om de data te laten voldoen aan de behoeften van het algehele proces en plan.

Tot slot biedt een roadmap een helikopterview van het project wat de besluitvorming aanzienlijk verbetert. Door the bigger picture te beschrijven, kunnen de stakeholders en besluitvormers duidelijk zien welke afwegingen en keuzes beschikbaar zijn om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Met die informatie kan je weer prioriteiten stellen die je meeneemt in jouw roadmap.

Voordeel 3: draagvlak en enthousiasme

Om succesvol te zijn, heeft het IAM-project een zo breed mogelijke ondersteuning binnen de organisatie nodig. Hiervoor moeten wel alle stakeholders de toegevoegde waarde van het project inzien. Bij het doorlopen van het roadmap-proces worden de wensen, eisen en kansen geïdentificeerd die nodig zijn voor het ontwerpen en ontwikkelen van een passende IAM-oplossing. En een overtuigende roadmap begeleidt de belangrijkste stakeholders van concept naar realiteit.

Door doelgerichte workshops te organiseren en transparant te communiceren, worden stakeholders zich bewust van de voordelen van IAM. Zo ontstaat er enthousiasme over dit onderwerp binnen de organisatie, inclusief de support die nodig is. Omdat je in gesprek gaat met de stakeholders snappen ze wat IAM is, waarom dat belangrijk is voor de organisatie en waar je mee bezig bent. Door jouw visie uit te dragen en hierover te communiceren, ontstaat er draagvlak en willen stakeholders hun medewerking aan het project verlenen. 

Voorkom valkuilen bij het opstellen van een roadmap

Een roadmap is een pragmatische manier om te beginnen aan een IAM-project. Maar je kunt al snel vastlopen wanneer er te veel opties en keuzes zijn voor bijvoorbeeld IAM-tools en de aanpak. Het risico is dat je te snel gaat en een keuze maakt die je niet zo gemakkelijk kunt terugdraaien. Daarom is het belangrijk om bij een IAM-project altijd een goede balans te houden tussen het onderzoeken van de huidige situatie, het bepalen van de strategie en de uiteindelijke implementatie. Door de stappen naar jouw beoogde doel uit te werken in een roadmap verbeter je ook de resultaten. Neem daarbij het volgende in acht:

 • Er is niet één product of oplossing die voldoet aan alle eisen en wensen. Zorg er in ieder geval voor dat je begrijpt waarom er bepaalde requirements zijn en blijf niet te lang hangen bij de keuze voor een technologie. Helemaal geen keuze maken betekent ook geen verbetering van het IAM-proces.
 • Ontwikkel een strategie om het project te leren begrijpen. Zet het einddoel als stip op de horizon en werk vandaaruit terug naar het heden. Die stappen leg je vervolgens vast in de roadmap.
 • Door prioriteiten, afwegingen en afhankelijkheden in kaart te brengen, kunnen er betere beslissingen worden gemaakt. Het helpt ook om de roadmap beter af te stemmen op de strategie van de organisatie.

In 5 stappen naar een goede roadmap

Jouw bedrijfsstrategie profiteert van een bruikbare roadmap. Deze houdt er namelijk rekening mee waar jouw organisatie staat en wat de uitdagingen zijn. Aan elke roadmap gaat een onderzoek vooraf. Deze wordt dan ook helemaal op maat gemaakt, zodat het IAM-project de beoogde resultaten behaalt. Volg deze vijf stappen om een succesvolle roadmap te maken:

 1. Definieer kansen. Hoe kunnen IAM-technologie en -processen worden ingezet om de organisatie optimaal te ondersteunen? Denk aan kansen op de korte termijn door bijvoorbeeld kostenbesparing, meer efficiëntie en een betere beveiliging. Prioriteer deze kansen op basis van de toegevoegde waarde voor de business.
 1. Onderbojouw de waarde van IAM met een businesscase. De roadmap is ondersteunend aan een businesscase en zorgt voor een effectieve uitvoering van het IAM-project. Het is een visuele weergave van jouw analyses, alle mogelijkheden, de toegevoegde waarde en de prioriteiten van het IAM-project. Kwantificeer zowel terugkerende als eenmalige uitgaven en de voordelen voor jouw businesscase.
 1. Beoordeel de huidige situatie objectief. Bekijk hoe de ICT-infrastructuur van jouw organisatie zich verhoudt tot best practices. Dan wordt al snel zichtbaar welke verbeterpunten er nog zijn en kan je jouw infrastructuur efficiënter inzetten.
 1. Maak de roadmap uitvoerbaar. Specificeer alle acties en stappen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken en de beoogde voordelen te realiseren. Maak deze SMART – specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
 1. Speel in op ontwikkelingen. Hoe lang het duurt om een roadmap op te stellen, is afhankelijk van de grootte van een organisatie en de complexiteit van de IT-omgeving. Vooral nu veel mensen thuiswerken, moet je rekening houden met langere doorlooptijden. Remote samenwerken kost nou eenmaal iets meer tijd en moeite.

Een goede roadmap voor jouw IAM-project

Wanneer je aan de slag gaat met IAM, dan mag een roadmap niet ontbreken. Hierin leg je alle mijlpalen vast op een visuele manier, zodat iedereen met deze tijdslijn kan werken. Niet alleen biedt een roadmap houvast voor het bereiken van de doelen van het IAM-project, het help je ook bij het betrekken van de belangrijkste stakeholders, het creëren van draagvlak en het stellen van prioriteiten.

Misschien klinkt het opstellen van een IAM-roadmap als een flinke opgave. Dat kan het ook zeker zijn, vooral als je geen houvast hebt in de vorm van een stappenplan. Volg daarom de bovenstaande vijf stappen om tot een succesvolle roadmap te komen. Of roep de hulp in van een IAM-specialist. Wij hanteren een specifiek framework waarmee we, in totaal zeven dagen, aan de slag gaan met het opstellen van een IAM-roadmap. Het resultaat is een strategische tijdlijn om jouw IAM-project te doorlopen.

Andere kennisartikelen

Het cruciale belang van een Incident Response Plan

Het cruciale belang van een Incident Response Plan In een tijd waarin digitale infrastructuur een essentieel onderdeel vormt van bijna elk aspect van onze samenleving en bedrijfsleven, wordt de dreiging van cyberaanvallen steeds reëler. Organisaties wereldwijd worden geconfronteerd met de harde realiteit dat het niet langer een kwestie is van “als”, maar eerder “wanneer” ze worden getroffen door een cyberincident. In een dergelijk scenario kan een goed doordacht Incident Response

Lees meer »

Een goede risicoanalyse

Een goede risicoanalyse staat centraal bij Cybersecurity Een goede risicoanalyse staat centraal bij Cybersecurity, Informatiebeveiliging en Business Continuity. In de wereld van beveiliging en continuïteit is een grondige risicoanalyse van essentieel belang. Vooral als je wil investeren in de risico’s die voor jouw organisatie van belang zijn en niet zomaar een lijstje met maatregelen wil afvinken.   Laten we eens dieper ingaan op waarom een goede risicoanalyse cruciaal is en hoe

Lees meer »

Samen sterker met Fortezza

Samen sterker met Fortezza: De NIS2 richtlijn NIS2 is de opvolger van de Europese NIS1-richtlijn uit 2016. Alle EU-lidstaten moeten deze richtlijn vóór oktober 2024 in hun nationale wetgeving opnemen. Het belangrijkste doel is om entiteiten die in de EU zijn gevestigd, veerkrachtiger te maken tegen cyberaanvallen.  Van NIS naar NIS2 De NIS2-richtlijn bouwt voort op de Europese NIS1-richtlijn en breidt het toepassingsgebied uit naar meer sectoren. Deze richtlijn is

Lees meer »

Onze cybersecuritydiensten

Je ziet het: we leveren uiteenlopende diensten om jouw digitale beveiliging op orde te krijgen en te houden. Je kunt ons benaderen voor:

CISO as a Service: In het huidige, snel veranderende IT-landschap is het essentieel om de juiste strategische beslissingen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Onze CISO as a Service biedt jou een ervaren Chief Information Security Officer die jouw organisatie helpt met het ontwikkelen, implementeren en handhaven van een effectieve informatiebeveiligingsstrategie. Deze service is gericht op het beschermen van jouw gevoelige data, het beheren van risico’s en het waarborgen van compliance, zodat jouw organisatie zowel veilig als in lijn met de laatste regelgeving opereert.

Managed Vulnerability Scanning Service: In een wereld waar digitale dreigingen continu evolueren, is het van cruciaal belang om proactief kwetsbaarheden in jouw netwerken, systemen en applicaties op te sporen. Onze Managed Vulnerability Scanning Service biedt jou een uitgebreide en gestructureerde aanpak voor het identificeren en mitigeren van cybersecurity-risico’s. Deze service is ontworpen om moderne organisaties te ondersteunen in het naleven van wet- en regelgeving en biedt best practices op het gebied van cybersecurity. Door regelmatig en systematisch te scannen, helpen we jou de veiligheid van jouw IT-omgeving te waarborgen en te anticiperen op mogelijke beveiligingsuitdagingen.

Vertrouw op onze expertise om jouw digitale beveiliging niet alleen op orde te krijgen, maar ook te houden in een voortdurend veranderende digitale wereld.

Aan de slag met cybersecurity

Je kunt bowen op ons onafhankelijke advies en onze consultancydiensten en met een gerust hart (een deel van) jouw digitale beveiliging aan ons overlaten. Heb je vragen over wat onze securityspecialisten voor je kunnen betekenen? Neem gerust contact op.