Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Het belang van een roadmap

voor uw IAM-project

Ontdek de voordelen én ons stappenplan voor een succesvolle aanpak

In dit digitale tijdperk is een goed Identity and Access Management (IAM) onmisbaar. We willen cybercriminelen immers geen kans geven om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk en gevoelige data. IAM is een essentieel framework om grip te houden op gebruikersrechten en toegangscontrole van de mensen binnen de organisatie. 

Ga je voor het eerst aan de slag met een IAM-project? Of ben je al eens eerder een traject gestart, maar is dit mislukt? Het goed optuigen van een project voor IAM blijkt voor veel organisaties een grote uitdaging. En er gaat dan ook veel mis. Gebrekkige besluitvormingsprocessen, het ontbreken van duidelijke prioriteiten en doelstellingen en weerstand binnen de organisatie zijn slechts enkele van die oorzaken. Dat is geen reden om er niet aan te beginnen.

Er is aandacht, tijd, kennis en budget nodig om een IAM-project te doen slagen. Het project moet op de juiste wijze worden ingericht en de juiste mensen moeten erbij betrokken worden. Om ervoor te zorgen dat uw IAM-project wél slaagt en draagvlak heeft binnen de organisatie, stelt u een roadmap op. In deze blog leest u meer over wat een roadmap is, de voordelen ervan en hoe u een goede IAM-roadmap opstelt.

Meer weten?
Bel met David Douwstra
+31 (0) 6 466 388 24

Een IAM-roadmap als gids

Het maken van een roadmap is een belangrijke eerste stap om uw organisatie te helpen de volledige voordelen van IAM te benutten. Maar wat bedoelen we hier nu precies hiermee? Een roadmap is een strategisch plan waarin u aangeeft wanneer u welke mijlpalen bereikt om zo de doelen van het IAM-project op tijd te behalen. Maar het is geen projectplanning die tot in detail is uitgewerkt. Een roadmap is een strategische tijdlijn die als leidraad voor het project dient. Het heeft de vorm van een visuele weergave en is daarom voor iedereen gemakkelijk te begrijpen.

Vergelijk een IAM-project eens met een wandeling in de natuur. Net als bij een wandeling heeft u een routekaart (map) nodig om te bepalen waar u naartoe wilt. Ook vind u op een routekaart belangrijke knooppunten en tussenstops. Met deze routekaart plant u de lengte van uw wandeling, de richting en rustpunten.

Daarnaast is het handig om een gids te hebben. Een gids heeft namelijk ervaring met de verschillende routes en weet waar u onderweg rekening mee moet houden. Verder is een gids op de hoogte van de laatste stand van zaken. In het geval van een IAM-project is de routekaart uw roadmap en de gids uw IAM-implementatiepartner.

Doelstellingen van een roadmap

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van de roadmap is het formuleren van specifieke doelstellingen. Deze doelen worden namelijk bereikt door de inspanningen die zijn beschreven in de roadmap. Kortom, het zijn de resultaten die uw organisatie wilt behalen met het IAM-project. Doelen zorgen bovendien voor onderlinge verbinding tussen de verschillende stakeholders van het project en voor draagvlak. Dit zijn zes doelen die u met een roadmap kunt bereiken:

 1. Inzicht verkrijgen in de processen, technologieën en gegevens die momenteel worden gebruikt voor toegangsbeheer.
 2. Huidige processen en het beleid ten opzichte van IAM evalueren.
 3. Belangrijke kansen op het gebied van IAM identificeren.
 4. Een goed onderbouwde keuze maken voor een IAM-oplossing en implementatieaanpak.
 5. Risico’s beperken en IAM optimaliseren.
 6. Een visie op toekomstige mogelijkheden van IAM aan de stakeholders presenteren en best practices delen.

Drie voordelen van een IAM-roadmap

De roadmap koppelt uw bedrijfsstrategie aan die van de IT-afdeling. Die brug tussen de business en de IT zorgt voor betere resultaten van het IAM-project. De roadmap is dan ook een hulpmiddel om de toegevoegde waarde van de oplossing voor alle afdelingen te laten zien. Hieronder bespreken we drie belangrijke voordelen die een roadmap u oplevert.

Voordeel 1: betrokken stakeholders

Het opstellen van een roadmap is niet alleen een bezigheid voor IT’ers. Het raakt namelijk ook de business, zowel de processen als het beleid, dus niet alleen de technologie. Uit ervaring blijkt dat het IAM-project een team nodig heeft dat bestaat uit verschillende stakeholders  vanuit de hele organisatie. En dit zijn de manieren waarop u hun betrokkenheid bij de roadmap stimuleert:

 • Plan een kick-off sessie om alle stakeholders zo vroeg mogelijk te betrekken bij het project. Dit is de eerste gelegenheid om uw visie te delen en draagvlak voor het IAM-plan op te bouwen.
 • Organiseer interviews en workshops. Deze stimuleren namelijk de onderlinge samenwerking en vergroten de participatie van de belangrijkste stakeholders. Luister naar hun problematiek en laat ze de kansen en voordelen zien van IAM.
 • Zorg voor een goede samenwerking. Dit vergroot de verbinding van de stakeholders met het proces. Ze worden actieve deelnemers en hebben de mogelijkheden om verbeteringen door te voeren, waardoor ze samen bijdragen aan het resultaat.
 • Communiceer het IAM-plan met alle stakeholders door de roadmap met hen te delen. Naast dat ze input en begeleiding kunnen geven, is deze informatie ook handig voor hun eigen planning.

Voordeel 2: duidelijke IAM-behoeften en prioritering

Prioritering van vraagstukken is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van een effectieve roadmap. Het zorgt ervoor dat u de schaarse tijd en middelen op de juiste manier inzet en u kunt zich concentreren op de quick wins. Door het stellen van prioriteiten wordt de effectiviteit van een investering geoptimaliseerd. Een IAM-roadmap helpt hierbij door hiaten en afhankelijkheden in het implementatieplan bloot te leggen. Die kunt u dan tijdig aanpakken, voordat ze een probleem worden.

Bij het opstellen van de roadmap wordt er niet alleen gekeken naar de technologieën en benodigde features, er wordt ook rekening gehouden met de kwaliteit van data. Is duidelijk welke gegevens nodig zijn voor IAM en zijn die gegevens beschikbaar en up-to-date? Inzicht kan aantonen of u aanpassingen moet doen aan de brongegevens om ervoor te zorgen dat u werkt met kwalitatieve data om de IAM-tools te voeden. Omdat dit op tijd gebeurt, is er voldoende ruimte voor de stakeholders om de data te laten voldoen aan de behoeften van het algehele proces en plan.

Tot slot biedt een roadmap een helikopterview van het project wat de besluitvorming aanzienlijk verbetert. Door the bigger picture te beschrijven, kunnen de stakeholders en besluitvormers duidelijk zien welke afwegingen en keuzes beschikbaar zijn om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Met die informatie kunt u weer prioriteiten stellen die u meeneemt in uw roadmap.

Voordeel 3: draagvlak en enthousiasme

Om succesvol te zijn, heeft het IAM-project een zo breed mogelijke ondersteuning binnen de organisatie nodig. Hiervoor moeten wel alle stakeholders de toegevoegde waarde van het project inzien. Bij het doorlopen van het roadmap-proces worden de wensen, eisen en kansen geïdentificeerd die nodig zijn voor het ontwerpen en ontwikkelen van een passende IAM-oplossing. En een overtuigende roadmap begeleidt de belangrijkste stakeholders van concept naar realiteit.

Door doelgerichte workshops te organiseren en transparant te communiceren, worden stakeholders zich bewust van de voordelen van IAM. Zo ontstaat er enthousiasme over dit onderwerp binnen de organisatie, inclusief de support die nodig is. Omdat u in gesprek gaat met de stakeholders snappen ze wat IAM is, waarom dat belangrijk is voor de organisatie en waar u mee bezig bent. Door uw visie uit te dragen en hierover te communiceren, ontstaat er draagvlak en willen stakeholders hun medewerking aan het project verlenen. 

Voorkom valkuilen bij het opstellen van een roadmap

Een roadmap is een pragmatische manier om te beginnen aan een IAM-project. Maar u kunt al snel vastlopen wanneer er te veel opties en keuzes zijn voor bijvoorbeeld IAM-tools en de aanpak. Het risico is dat u te snel gaat en een keuze maakt die u niet zo gemakkelijk kunt terugdraaien. Daarom is het belangrijk om bij een IAM-project altijd een goede balans te houden tussen het onderzoeken van de huidige situatie, het bepalen van de strategie en de uiteindelijke implementatie. Door de stappen naar uw beoogde doel uit te werken in een roadmap verbeterd u ook de resultaten. Neem daarbij het volgende in acht:

 • Er is niet één product of oplossing die voldoet aan alle eisen en wensen. Zorg er in ieder geval voor dat u begrijpt waarom er bepaalde requirements zijn en blijf niet te lang hangen bij de keuze voor een technologie. Helemaal geen keuze maken betekent ook geen verbetering van het IAM-proces.
 • Ontwikkel een strategie om het project te leren begrijpen. Zet het einddoel als stip op de horizon en werk vandaaruit terug naar het heden. Die stappen legt u vervolgens vast in de roadmap.
 • Door prioriteiten, afwegingen en afhankelijkheden in kaart te brengen, kunnen er betere beslissingen worden gemaakt. Het helpt ook om de roadmap beter af te stemmen op de strategie van de organisatie.

In 5 stappen naar een goede roadmap

Uw bedrijfsstrategie profiteert van een bruikbare roadmap. Deze houdt er namelijk rekening mee waar uw organisatie staat en wat de uitdagingen zijn. Aan elke roadmap gaat een onderzoek vooraf. Deze wordt dan ook helemaal op maat gemaakt, zodat het IAM-project de beoogde resultaten behaalt. Volg deze vijf stappen om een succesvolle roadmap te maken:

 1. Definieer kansen. Hoe kunnen IAM-technologie en -processen worden ingezet om de organisatie optimaal te ondersteunen? Denk aan kansen op de korte termijn door bijvoorbeeld kostenbesparing, meer efficiëntie en een betere beveiliging. Prioriteer deze kansen op basis van de toegevoegde waarde voor de business.
 1. Onderbouw de waarde van IAM met een businesscase. De roadmap is ondersteunend aan een businesscase en zorgt voor een effectieve uitvoering van het IAM-project. Het is een visuele weergave van uw analyses, alle mogelijkheden, de toegevoegde waarde en de prioriteiten van het IAM-project. Kwantificeer zowel terugkerende als eenmalige uitgaven en de voordelen voor uw businesscase.
 1. Beoordeel de huidige situatie objectief. Bekijk hoe de ICT-infrastructuur van uw organisatie zich verhoudt tot best practices. Dan wordt al snel zichtbaar welke verbeterpunten er nog zijn en kun u uw infrastructuur efficiënter inzetten.
 1. Maak de roadmap uitvoerbaar. Specificeer alle acties en stappen die nodig zijn om uw doelen te bereiken en de beoogde voordelen te realiseren. Maak deze SMART – specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
 1. Speel in op ontwikkelingen. Hoe lang het duurt om een roadmap op te stellen, is afhankelijk van de grootte van een organisatie en de complexiteit van de IT-omgeving. Vooral nu veel mensen thuiswerken, moet u rekening houden met langere doorlooptijden. Remote samenwerken kost nou eenmaal iets meer tijd en moeite.

Een goede roadmap voor uw IAM-project

Wanneer u aan de slag gaat met IAM, dan mag een roadmap niet ontbreken. Hierin legt u alle mijlpalen vast op een visuele manier, zodat iedereen met deze tijdslijn kan werken. Niet alleen biedt een roadmap houvast voor het bereiken van de doelen van het IAM-project, het helpt u ook bij het betrekken van de belangrijkste stakeholders, het creëren van draagvlak en het stellen van prioriteiten.

Misschien klinkt het opstellen van een IAM-roadmap als een flinke opgave. Dat kan het ook zeker zijn, vooral als u geen houvast hebt in de vorm van een stappenplan. Volg daarom de bovenstaande vijf stappen om tot een succesvolle roadmap te komen. Of roep de hulp in van een IAM-specialist. Wij hanteren een specifiek framework waarmee we, in totaal zeven dagen, aan de slag gaan met het opstellen van een IAM-roadmap. Het resultaat is een strategische tijdlijn om uw IAM-project te doorlopen.